Popis odrôd
 Ponuka osív
 Ubytovacie služby

Kontakt

Šľachtiteľská stanica
Horná Streda, a.s.
916 24 Horná Streda
Tel:+421 0327773221
Fax:+421 0327773221

e-mail

 Šľachtiteľská stanica Horná Streda, a.s.


   Od vzniku Šľachtiteľskej stanice v roku 1948 bolo vyšľachtených
asi 60 odrôd rôznych plodín, špeciálne so zameraním na poľné
strukoviny, z ktorých máme v SR zaregistrované odrody hrachu
siateho, bôbu obyčajného, pelušky,viky siatej (jarnej) a viky ozimnej.
   Mnohým odrodám strukovín, vyšlachteným v našej firme boli udelené ocenenia "Zlatý kosák" na medzinárodnej poľnohospodárskej výstave Agrokomplex Nitra.

Šľachtiteľská stanica Horná Streda, a.s. sa dnes zaoberá:

 -šľachtením nových odrôd poľných strukovín:
 -hrachu, fazule, bôbu, viky)

a ponúka Vám:

 -osivá najnovších výkonných odrôd strukovín množiteľom a pestovateľom v SR i v zahraničí

 -poradenskú činnosť v otázkách pestovania poľných strukovín

 -služby pri finalizácií osív všetkých druhov poľných plodín na čističke  osív CIMBRIA-HEID.